Jaarverslag ORDO STUDIORUM COLLEGII ORDINIS SANCTAE CRUCIS (O.S.C.O.S.C.) vorige pagina

 Jaarverslag 2006

 0.         Inleiding

Dit is het jaarverslag over 2006 van OSC-OSC, de Orde van oud-studenten van het College van het H. Kruis in Uden. Dit jaarverslag bevat twee paragrafen, te weten een paragraaf over de activiteiten en een paragraaf over de financiën. Het jaarverslag is bedoeld ter informatie van de leden en als verantwoording door het bestuur.

1.      Activiteiten in 2006

 

1.1      Het bestuur

 

Het bestuur werd in 2006 gevormd door Hugo Prein (voorzitter), Jan van den Bosch (secretaris), Thijs Kappen (lid), Kees Mettes (lid) en Nic van Nuland (lid). De functie van penningmeester was in 2006 vacant en werd waargenomen door Thijs Kappen.

 

Het bestuur kwam in 2006 drie maal in vergadering bijeen, te weten op 11 januari, op 11 mei en op 2 november, steeds in het atelier van Kees Mettes in Veldhoven. De besluitenlijsten van de bestuursvergaderingen zijn ter lezing voor iedereen ook op de website geplaatst.

 

1.2      De werkgroepen

 

De werkgroep Mettes doet onderzoek naar en publiceert op de website over leven en onderwijs op het college. De werkgroep wordt gevormd door Kees Mettes, Jan van den Bosch en Nic van Nuland. De werkgroep heeft in 2006 regelmatig archieven bezocht te Uden en St. Agatha en kruisheren en oud-studenten geďnterviewd. Over de zoektocht van de werkgroep verschenen in 2006 tien afleveringen (de nummers 12-21) in het kader van het feuilleton “Als de leraar binnenkomt, staat men op”. Verder publiceerde de werkgroep in 2006 verslagen van de interviewgesprekken met de eerwaarde heren Wijnhoven, Vink, Vaanholt, Stukart en Lafeber. Ook verscheen in 2006 een omvangrijk artikel over de Harmonie Wilhelmina.

 

De werkgroep Berns doet historisch onderzoek naar de kwaliteit van leven en onderwijs op het college om te komen tot een boek. De werkgroep wordt gevormd door Jan Berns, Jan van den Bosch en Kees Mettes. Het project van de werkgroep Berns draagt de werktitel “Adieu, adieu o Uden”. Reeds in 2005 heeft de werkgroep Berns een schema van kenmerken voor het boek opgezet en op de website gepubliceerd. In 2006 is de werkgroep Berns driemaal bijeen geweest, te weten in Tilburg, Amsterdam en St. Agatha, voor archiefonderzoek en overleg. In oktober 2006 heeft de werkgroep een concepttekst over het thema “roeping” om reactie voorgelegd aan een veertigtal oud-studenten/respondenten.  

 

Ook van individuele oud-studenten zijn in 2006 tekstbijdragen en foto’s ontvangen en op de website geplaatst.

 

1.3      De website

 

Onze website is opgezet door Thijs Kappen. Thijs fungeert zelf ook als webmaster. In 2006 is vruchteloos gezocht naar een assistent en vervanger van Thijs als webmaster.

 

Op 21 december 2005 is een brief naar 138 oud-studenten uitgegaan over de start van de vernieuwde website (per post naar 68 en digitaal naar 78 oud-studenten). De vernieuwde website kent de volgende rubrieken: home, organisatie, bijeenkomsten, publicaties, personalia en foto’s. Thijs heeft in de loop van 2006 regelmatig nieuwe teksten en foto’s op de website geplaatst.

 

Het bezoek aan de website is minimaal: gemiddeld over 2006 niet meer dan 14 bezoekers per maand. Dat is een zeer teleurstellende score. Eind 2006 heeft Thijs Kappen een weblog opgestart, waarop oud-studenten met elkaar zouden kunnen communiceren. Aangezien hiervan in het geheel geen gebruik werd gemaakt, is de weblog in maart 2007 gestopt.

 

1.4      Personalia

 

Thijs Kappen heeft in 2006 een digitale ledenlijst opgezet, die door de leden na machtiging door Thijs kan worden geraadpleegd. Op de website worden in de rubriek “Personalia” overlijdens die ons ter kennis komen vermeld.

 

 

2.      Financiën in 2006


2.1      Contributie 

De contributie bedroeg in 2006 € 15 per lid/oud-student. Van de 148 ingeschreven leden hebben slechts 26 contributie betaald. Enkelen leden hebben overigens een hoger bedrag gestort.  

2.2      Uitgaven 

In 2006 zijn uitgaven gedaan voor de volgende zaken: 

ontwerp site:                                     €   60,00
scanner A3 voor fotomateriaal       € 119,95
harddisk voor fotomateriaal            €   99,95

Thijs Kappen heeft kosten van de server, het eigen domein, de site en de provider en de kosten van de analoge post (totaal € 80 tot € 90 per maand) voorlopig voor eigen rekening gehouden. Het bestuur vindt dat deze situatie in 2007 moet worden opgelost. Dat is mogelijk als alle leden contributie betalen.  

2.3             Saldo 

In kas was op 31 december 2006:

lopende rekening:                                        € 178,51
internet spaarrekening:                               € 218,52 

totaal:                                                            € 397,03

 

Vastgesteld door het bestuur van OSCOSC op 7 maart 2007.


updated.gif - 1754 Bytes donderdag, 22 maart 2007 12:21

webm. Thijs Kappen.