ORDO STUDIOSORUM COLLEGII ORDINIS SANCTAE CRUCIS

(O.S.C.O.S.C.)

Jaarverslag 2007

0.      Inleiding

Dit is het jaarverslag over 2007 van OSC-OSC, de vereniging van oud-studenten van het College van het H. Kruis in Uden. Dit jaarverslag bevat twee paragrafen, te weten een paragraaf over de organisatie en een paragraaf over de activiteiten. Het jaarverslag is bedoeld ter informatie van de leden en als verantwoording door het bestuur.

1.      De organisatie van OSC-OSC in 2007

 

1.1       Het ledenbestand

 

De leden van OSC-OSC zijn oud-studenten van het vroegere klein-seminarie/internaat van het College van het H. Kruis in Uden. De digitale ledenlijst telde per 31 december 2007 137 oud-studenten. Deze ledenlijst kan na machtiging door webmaster Thijs Kappen worden geraadpleegd: kappen549@planet.nl. Op de website worden ook andere wetenswaardigheden van de leden vermeld, zoals herinneringen en foto’s en overlijdens.

 

1.2       Het bestuur

 

Het bestuur werd in het begin van 2007 gevormd door Hugo Prein (voorzitter), Jan van den Bosch (secretaris), Thijs Kappen (lid), Kees Mettes (lid) en Nic van Nuland (lid).

In de bestuursvergadering van 7 maart 2007 werd John van Burk tot bestuurslid benoemd. John werd tevens tot penningmeester aangewezen. Deze functie is sinds de oprichting van OSC-OSC door Thijs Kappen vervuld.

Nadat Hugo Prein zijn functie wegens onvoldoende beschikbaarheid ter beschikking had gesteld, heeft het bestuur in zijn vergadering van 11 juni 2007 Nic van Nuland met algemene stemmen tot voorzitter van OSC-OSC aangewezen. Nic was in 2001 een der oprichters van OSC-OSC en reeds voorzitter in de eerste jaren van het bestaan van onze oud-studentenvereniging.

Het bestuur kwam in 2007 drie maal in vergadering bijeen, te weten op 7 maart, op 11 juni en op 10 oktober, steeds ten huize van Kees Mettes in Veldhoven. De verslagen van de bestuursvergaderingen zijn ter lezing voor iedereen op de website geplaatst.

 

1.3       De werkgroepen

 

OSC-OSC kent drie werkgroepen: de werkgroep-Mettes, de werkgroep-Berns en de werkgroep-Kappen.

De werkgroep-Mettes bestaat al vanaf 2003 en doet onderzoek naar en publiceert op de website over leven en onderwijs op het college. De werkgroep wordt gevormd door Kees Mettes, Jan van den Bosch en Nic van Nuland.

De werkgroep-Berns is gestart in 2006 en doet historisch onderzoek naar de kwaliteit van leven en onderwijs op het college. De doelstelling is om te komen tot de uitgave van het boek ‘Adieu, adieu o Uden’ in 2010. De werkgroep wordt gevormd door Jan Berns, Jan van den Bosch en Kees Mettes.

De werkgroep-Kappen is in 2007 door het bestuur ingesteld en bestaat uit Thijs Kappen, Jan van Driel, Kees Klessens en Harrie van Rijbroek.

 

1.4               De financiën

 

De contributie bedroeg in 2007 € 15 per lid/oud-student. Van de 148 ingeschreven leden hebben er in 2007 48 contributie betaald. Enkelen leden hebben overigens een hoger bedrag gestort.

Uitgaven waren er in 2007 met name voor de website (server, domein), voor verzending van mailing aan de leden. Uitgaven waren er in 2007 ook voor de organisatie van de algemene reünie van 15 september. Deze uitgaven zijn gedekt door de vergoeding die aan de deelnemers van de reünie is gevraagd. De leden van het bestuur en de werkgroepen hebben aan OSCOSC voor hun activiteiten  in 2007 géén kosten in rekening gebracht.

Op 31 december bedroeg het saldo op de lopende rekening van OSCOSC € 1.009,51 en op de spaarrekening € 223,87.  

 

1.5       De website

 

Onze website oscosc.thijskappen.nl is opgezet door Thijs Kappen. Eind 2005 is de website vernieuwd. Thijs fungeert zelf ook als webmaster. Ook in 2007 is vruchteloos gezocht naar een assistent en waarnemer van Thijs als webmaster.

Het bezoek aan de website is in 2007 aanzienlijk gegroeid. Had de website in 2006 slechts 14 bezoekers per maand, in 2007 is dat toegenomen tot gemiddeld 121 bezoekers per maand. Dat zijn er gemiddeld 3,5 per dag. Iedere bezoeker leest gemiddeld 1,2 pagina per keer. Dat is in de ogen van het bestuur een hoopvolle  score. Het bestuur streeft er dan ook naar de website zo aantrekkelijk mogelijk te maken met interessante, goed verzorgde en actuele informatie.

De website telde in 2007 69 nieuwe bezoekers en verder 17 bezoekers die de website voor de tweede keer bezochten, 4 die dat voor de derde keer deden, 3 voor de vierde keer, 3 voor de vijfde keer en 6 die de website in 2007 6 keer of vaker bezochten. Van de 121 bezoekers van de website kwamen er 112 uit Europa (van wie 110 uit Nederland, 1 uit Duitsland en 1 uit Hongarije) en 4 uit Australië (Nieuw-Zeeland). Vijf bezoekers kwamen uit een onbekende plek (mogelijk missionarissen van OSC?).

De weblog die Thijs Kappen eind 2006 had opgestart, waarop oud-studenten met elkaar zouden kunnen communiceren is in maart 2007 gestopt, aangezien hiervan in het geheel geen gebruik werd gemaakt.  Wel zijn van individuele oud-studenten in 2007 tekstbijdragen en foto’s ontvangen en op de website geplaatst.

 

 

2.      De activiteiten van OSC-OSC in 2007

 

2.1       De activiteiten van de werkgroep-Mettes

 

De werkgroep-Mettes heeft in 2007 regelmatig archieven bezocht te Uden en St. Agatha. Ook interviewde de werkgroep de kruisheren Boereboom in Amsterdam en Sips in Uden. De interviewverslagen zijn te lezen op de website. Over de zoektocht van de werkgroep verschenen in 2007 tien afleveringen (de nummers 22-31) in het kader van het feuilleton ‘Als de leraar binnenkomt, staat men op’.

 

2.2       De activiteiten van de werkgroep-Berns

 

Het project van de werkgroep-Berns draagt de werktitel ‘Adieu, adieu o Uden’. Reeds in 2005 heeft de werkgroep-Berns een schema van kenmerken voor het boek opgezet en op de website gepubliceerd. In 2007 is de werkgroep-Berns voor archiefonderzoek en overleg driemaal bijeen geweest, te weten op 26 maart in Amsterdam en op 18 juni en 21 november in St. Agatha. Ook in 2007 heeft de werkgroep een veertigtal oud-studenten/respondenten om reactie gevraagd over concept-teksten over de thema’s ‘roeping’, ‘werving en selectie’, ‘gebouw’, ‘onderwijs’, ‘toneel en cabaret’, ‘ziek zijn’ en ‘muziek’.  De werkgroep streeft er naar de tekst van het gehele boek in 2008 gereed te hebben.

 

2.3       De activiteiten van de werkgroep-Kappen

 

De werkgroep-Kappen is bezig met de opzet van een fotoarchief. Vervolgens gaan de werkgroepleden de fotoboeken scannen die we onder meer van het Udens College hebben meegekregen.

2.4.1          De algemene reünie van 15 september 2007

Op 15 september 2007 vond in het atrium van de Kruisherengaarde in Uden de algemene reünie van onze oud-studentenvereniging plaats. Er was sprake van een hoge opkomst, een geanimeerde sfeer en een gevarieerd programma. De verwelkoming en de leiding van de dag waren in handen van voorzitter Nic van Nuland. Als onderdeel van het programma bracht het gezelschap een bezoek aan het oude collegegebouw waar de gangen en de trappenhuizen nog de sfeer ademen van toen. Ook trokken de deelnemers naar de kapel om Onze Lieve Vrouw ter Linde hulde te brengen en te luisteren naar orgelspel van Hans van Dijk. In het atrium waren er velen die herinneringen van toen ophaalden. Er waren deze keer op de reünie ook veel nieuwe gezichten.

Na afloop zijn er bij het bestuur veel positieve reacties binnengekomen van oud-studenten. Op de website is een fotoreportage van de reünie van 15 september 2007 te zien. De volgende algemene reünie van onze oud-studentenvereniging is in april 2009.

Oosterhout, 31 maart 2008/Jan van den Bosch.