ORDO STUDIOSORUM COLLEGII ORDINIS SANCTAE CRUCIS

(O.S.C-O.S.C.)

Ledenbrief 2010 

Aan:                 de oud-studenten van het College van het H. Kruis

Onderwerp:       2010: het jaar van het boek Adieu, adieu o Uden

Datum:             1 maart 2010

 

Beste collega-oud-student,

 

In deze ledenbrief willen wij je als bestuur van OSC-OSC graag op de hoogte stellen van hoe we er met onze oud-studentenvereniging voorstaan. Dat doen we door een terugblik op 2009 en een vooruitblik op 2010. Ook vragen wij je om je contributie voor 2010 te voldoen.

 

Terugblik op 2009

 

Vanwege ernstige gezondheidsproblemen is in 2009 veel van onze activiteiten stilgevallen. Zo is de werkgroep-Mettes (Kees Mettes, Nic van Nuland en Jan van den Bosch), die regelmatig op pad ging om mensen te interviewen en archieven binnenste buiten te keren, in 2009 niet meer actief geweest. Daarmee kwam na 43 maandelijkse afleveringen ook een einde aan het feuilleton Als de leraar binnenkomt, staat men op. Er is daarom in 2009 jammer genoeg weinig nieuws op onze website http://oscosc.thijskappen.nl verschenen.

 

Verder zouden we op 25 april 2009 in St. Agatha weer een algemene renie houden. We zouden die dag ook een rondleiding hebben gekregen in het Kloostererfgoedcentrum. Vanwege een te gering aantal aanmeldingen is de renie helaas niet doorgegaan.

 

En van de projecten waar in 2009 wl aan verder is gewerkt is de voorbereiding door de werkgroep-Berns (Jan Berns, Jan van den Bosch en Kees Mettes) van het boek Adieu, adieu o Uden over het dagelijks leven en het onderwijs op ons college in de jaren tussen 1950 en 1965. Met name door de inzet van Jan Berns en Kees Mettes lag er aan het eind van 2009 een volwaardig manuscript op tafel met prachtige hoofdstukken. De teksten zijn zo levensecht omdat ook enkele tientallen oud-studenten als respondent aan het boek hebben meegewerkt.

 

Ook de fotowerkgroep is volop aan het werk geweest met het verzamelen, documenteren en scannen van de vele fotos over ons collegeleven. Het was de bedoeling geweest om bij de renie voor iedereen een foto-dvd beschikbaar te hebben. Die dvd komt nu binnenkort beschikbaar (zie hieronder bij de vooruitblik op 2010).

 

De digitale ledenlijst van onze oud-studentenvereniging telde per 31 december 2009 overigens nog altijd een trouwe achterban van 168 oud-studenten. Deze ledenlijst kan na machtiging door webmaster Thijs Kappen worden geraadpleegd: kappen549@planet.nl.

 

Vooruitblik op 2010

 

Anders dan 2009 ziet 2010 er veelbelovend uit. Want 2010 wordt het jaar van ons boek Adieu, adieu o Uden. Walter Wybrands, uitgever van De Bataafsche Leeuw in Amsterdam en Berlijn, is namelijk bereid ons boek uit te geven. Walter zat zelf ook op het college (van 1956 tot 1962) en hij is heel enthousiast over ons manuscript. Intussen is samen met hem een planning gemaakt van alle stappen die nog gezet moeten worden voor de productie van het boek. De bedoeling is dat we het boek gaan presenteren op zondag 12 september 2010, in Uden of in St. Agatha. Die datum valt in de week dat de kruisheren hun 800-jarig bestaan vieren. We willen van de presentatie van het boek een bijzondere gebeurtenis maken, mogelijk in de vorm van een renie. Op onze website zullen we laten weten hoe het allemaal gaat worden en ook hoe je straks zelf aan het boek kunt komen.

 

Hoewel veel aandacht zal uitgaan naar de totstandkoming van ons boek zal ook de fotowerkgroep in 2010 verder werken aan het foto-archief. De bedoeling is om de eerdergenoemde foto-dvd nu eind april klaar te hebben. Je kunt je voor deze dvd alvast opgeven bij Thijs Kappen, per e-mail (kappen549@planet.nl) of per gewone post (adres van Thijs Kappen: Doornbocht 3, 5524 AG   Steensel).

 

Contributie 2010

 

Ons bestuur heeft besloten de contributie voor 2010 te handhaven op 20. Zelf brengen wij voor onze activiteiten geen kosten in rekening. De inkomsten van OSC-OSC worden dus alleen besteed aan mooie dingen voor alle leden van OSC-OSC. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat ook uit onze kas zal worden bijgedragen aan de kosten van het boek. Uiteraard proberen we de nodige subsidie- en sponsorgelden te verwerven.

 

Je kunt het contributiebedrag voor 2010 ad 20 overmaken naar rekening 49.65.07.109 bij de ABN/AMRO-bank te Eersel ten name van M.M.A. Kappen onder vermelding van OSC-OSC 2010. Een aantal trouwe leden van onze oud-studentenvereniging heeft zijn contributie voor 2010 reeds betaald. Voor hen geldt onze betalingsoproep natuurlijk niet. Het komt zelfs voor dat leden een hogere bijdrage storten. Wij zijn daar heel blij mee.

 

Hartelijke groet,

 

Het bestuur van OSC-OSC,

 

Nic van Nuland, voorzitter

Jan van den Bosch, secretaris

Thijs Kappen, penningmeester, website

Kees Mettes, bestuurslid

 


Aanvulling

Zoals u gelezen hebt zijn drie van de vier bestuursleden in 2009 ernstig ziek geworden. Daardoor heeft ook de site weinig nieuws kunnen presenteren.

Wel werd er toch doorgewerkt aan het verzamelen van vele foto's. Zoals u in de flyer kunt lezen, zal het boek in september 2010 gepresenteerd worden.
Ook zal er dan een foto-DVD te koop zijn. Inhoud van de DVD zijn een (groot) aantal foto's van klassen, sportdagen, gebouwen, Kruisheren, wandelingen, enz.
De kosten van de DVD zullen ongeveer zijn euro 12,50; kan ietsje meer of minder zijn, afhankelijk van aantal en inkoop.

Wilt u zo'n DVD hebben, bestel hem dan vr 1 juni 2010 via:
kappe549@planet.nl
0(031)497-514520

Thijs Kappen